Świat Nieruchomości 2016 nr 1 (95) - SPIS TREŚCI

RYNEK

1. Leszek Kałkowski, Maciej W. Wierzchowski  - 25 lat wolnego rynku nieruchomości. Analiza SWOT
2. Alina Źróbek-Różańska - Proces decyzyjny na rynku nieruchomości na przykładzie zakupu działki pod budowę własnego domu

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

3. Anna Trembecka - Dodatkowe opłaty roczne jako konsekwencja niezagospodarowania nieruchomości oddanych
wużytkowanie wieczyste
4. Tomasz Noszczyk, Dawid Chaba - Racjonalne gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości na przykładzie powiatu kieleckiego

REWITALIZACJA

5. Iryna Manczak - Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej

INWESTYCJE

6. Agnieszka Telega, Małgorzata Zięba- Koncepcja modelu wyboru lokalizacji zrównoważonej nieruchomości biurowej
7. Eryk Głodziński - Uwarunkowania otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstw budowlanych adziałania adaptacyjne podejmowane przez generalnych wykonawców

PROBLEMY ROZWOJU MIAST

8. Anna Jancz - Suburbanizacja asytuacja mieszkaniowa waglomeracji poznańskiej

MIESZKALNICTWO

9. Maurycy Michalski - Polityka mieszkaniowa na szczeblu lokalnym – doświadczenia angielskie

ZMIANY W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI

10. Maciej J. Nowak - Ustawa orewitalizacji POBIERZ

KONFERENCJE

11. Joanna Bilska, Anna Czech - Sprawozdanie zVI Studenckiej Konferencji Naukowej KN GRUNT pt. „Rynek mieszkaniowy: wczoraj - dziś - jutro” (Kraków, 17-18 listopada 2015 roku) POBIERZ

NA RYNKU WYDAWNICZYM

12. Ewa Kucharska-Stasiak „Ekonomiczny wymiar nieruchomości” – propozycja Wydawnictwa Naukowego PWN POBIERZ

STRESZCZENIA

Leszek Kałkowski, Maciej W. Wierzchowski - 25 lat wolnego rynku nieruchomości. Analiza SWOT

Celem prezentowanego artykułu jest syntetyczna prezentacja wyników oceny obecnego stanu polskiego rynku nieruchomości, osiągniętego po dwudziestu pięciu latach jego funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Ocenę oparto na metodzie analizy SWOT, w której uzupełniająco, dla kwantyfikacji poszczególnych czynników charakteryzujących rynek wykorzystana została metoda genewska. Oszacowano, że w 2014 roku suma cech pozytywnych osiągnęła łącznie 175 punktów w stosunku do 200 możliwych (polski rynek nieruchomości nie wykorzystuje około 12,5% wartości związanych głównie ze stymulowaniem popytu). Cechy negatywne osiągnęły łącznie 105 punktów w stosunku do 200 możliwych (przed polskim rynkiem nieruchomości pozostaje do neutralizacji połowa niedoskonałości, wynikających głównie ze słabej kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych, złej gospodarki przestrzenią w miastach.
Słowa kluczowe: transformacja gospodarcza, zmiany rynku nieruchomości, ocena SWOT

JEL Classification:  R30, R31, R33

CYTOWANIE (APA): Kałkowski, L., Wierzchowski, M.W. (2016). 25 lat wolnego rynku nieruchomości. Analiza SWOT. Świat Nieruchomości, (1(95)), 5-10.

DOI: 10.14659/worej.2016.95.01

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Alina Źróbek-Różańska - Proces decyzyjny na rynku nieruchomości na przykładzie zakupu działki pod budowę własnego domu

Nabywcą nieruchomości może być zarówno profesjonalny inwestor, umiejący osobiście lub z pomocą doradcy majątkowego przeprowadzić analizę prowadzącą do wyboru optymalnego, jak i przeciętny uczestnik tego rynku, który czerpie wiedzę głównie z powszechnie dostępnych źródeł informacji i dokonuje zakupu na podstawie niepełnych danych kierując się często własną intuicją i emocjami. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie indywidualnego procesu decyzyjnego. Przyjęto tezę, iż nabywca działki pod budowę domu mieszkalnego podejmuje decyzję zgodnie z zasadą addytywną ważoną, uwzględniającą możliwość kompensacji, której stosowanie prowadzi raczej do wyboru najbardziej satysfakcjonującego niż optymalnego. Oznacza to, że w efekcie może zostać zakupiona nieruchomość o słabszym wariancie cechy uznanej za najważniejszą, jeżeli ten niedobór zostanie zrekompensowany lepszymi wariantami innych cech. Rozważania oparte o źródła literaturowe zilustrowano przykładem procesu wyboru nieruchomości zlokalizowanej w okolicach Olsztyna.
Słowa kluczowe: proces decyzyjny, nabywca działki budowlanej, rynek nieruchomości

JEL Classification:  D03, R21

CYTOWANIE (APA): Źróbek-Różańska, A. (2016). Proces decyzyjny na rynku nieruchomości na przykładzie zakupu działki pod budowę własnego domu. Świat Nieruchomości, (1(95)), 11-16.

DOI: 10.14659/worej.2016.95.02

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Anna Trembecka - Dodatkowe opłaty roczne jako konsekwencja niezagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

Zarządzanie nieruchomościami publicznymi obejmuje m.in. kontrolę sposobu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Umowa jest, oprócz przepisów ustaw oraz zasad współżycia społecznego, istotnym elementem kształtującym treść prawa użytkowania wieczystego. Konsekwencją niezagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste może być ustalenie dodatkowych opłat rocznych. Zagadnienie to w praktyce rodzi wiele problemów i kontrowersji a także jest przedmiotem niejednolitych rozstrzygnięć.
Tezą badawczą artykułu jest stwierdzenie, że aktualne przepisy w zakresie dodatkowych opłat rocznych zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami są nieprecyzyjne. Celem opracowania jest identyfikacja prawnych uregulowań dotyczących ustanawiania dodatkowych opłat rocznych obciążających użytkowników wieczystych. Analizy dokonano w oparciu o wyniki badań procesu ustanawiania dodatkowych opłat przez Gminę Miejską Kraków w latach 2010–2014.
Słowa kluczowe: użytkowanie wieczyste, zagospodarowanie, dodatkowe opłaty roczne

JEL Classification: R52

CYTOWANIE (APA): Trembecka, A. (2016). Dodatkowe opłaty roczne jako konsekwencja niezagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Świat Nieruchomości, (1(95)), 17-22.

DOI: 10.14659/worej.2016.95.03

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Tomasz Noszczyk, Dawid Chaba - Racjonalne gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości na przykładzie powiatu kieleckiego

Głównym celem artykułu jest przedstawienie prawnych i organizacyjnych aspektów gospodarowania mieniem powiatu, na przykładzie powiatu kieleckiego. Oprócz przeglądu literatury w pracy zaprezentowano także analizę sposobu władania i udostępniania nieruchomości powiatowych oraz przedstawiono rozkład zasobu powiatu kieleckiego ze względu na aktualny stan prawny działek z podziałem na gminy. Autorzy w artykule przeanalizowali również strukturę dochodów uzyskiwanych z posiadanego przez powiat majątku. Badany okres obejmuje lata 2011-2014. W pracy wykorzystano metodę analizy statycznej i analizę źródeł.
Słowa kluczowe: nieruchomości publiczne, gospodarowanie nieruchomościami, stan mienia, zasób nieruchomości, powiat kielecki

JEL Classification: H70, R50

CYTOWANIE (APA): Noszczyk, T., Chaba, D. (2016). Racjonalne gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości na przykładzie powiatu kieleckiego. Świat Nieruchomości, (1(95)), 23-32.

DOI: 10.14659/worej.2016.95.04

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Iryna Manczak - Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej

Zagospodarowanie obiektów zabytkowych na potrzeby biznesu gastronomicznego stanowi istotny obszar rozważań teoretycznych, jak również egzemplifikuje tendencje zachodzące w praktyce gospodarczej. Artykuł prezentuje wybrane aspekty warunkujące proces zagospodarowania zabytkowej kamienicy na cele gastronomiczne. W tym celu wskazano na charakterystyki w oparciu o które można zdefiniować termin kamienica. W dalszej części dyskusji zarysowano uwarunkowania, które należy uwzględnić przy otwieraniu lokalu gastronomicznego. Kluczowa część prezentowanych rozważań dotyczy przesłanek zagospodarowania zabytkowej nieruchomości na cele gastronomiczne.
Słowa kluczowe: zagospodarowanie nieruchomości, obiekt zabytkowy, kamienica, biznes gastronomiczny

JEL Classification: R39, L83

CYTOWANIE (APA): Manczak, I. (2016). Zagospodarowanie zabytkowej kamienicy na potrzeby działalności gastronomicznej. Świat Nieruchomości, (1(95)), 33-38.

DOI: 10.14659/worej.2016.95.05

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Agnieszka Telega, Małgorzata Zięba - Koncepcja modelu wyboru lokalizacji zrównoważonej nieruchomości biurowej

W artykule przedstawiono koncepcję modelu decyzyjnego, ułatwiającego wybór lokalizacji dla nieruchomości  biurowej spełniającej wymogi zrównoważonego budownictwa. W oparciu o literaturę przedmiotu omówiono najważniejsze aspekty koncepcji inwestowania odpowiedzialnego na rynku nieruchomości. W koncepcji tej istotny jest dobór lokalizacji dla budynków komercyjnych, tak aby poprawiała ona parametry budynku zrównoważonego. Propozycja modelu wyboru lokalizacji została stworzona w oparciu o metody wielokryterialne stosowane w środowisku GIS. Kryteria i subkryteria przyjęte do modelu zostały opracowane na podstawie zasad przyjętych w systemie certyfikacji budynków BREEAM. Model taki, przy wykorzystaniu odpowiednich danych i informacji przestrzennych, pozwala na przygotowanie mapy decyzji lokalizacyjnych.
Słowa kluczowe: zrównoważone nieruchomości, lokalizacja nieruchomości, odpowiedzialne inwestowanie, wielokryterialne metody wspomagania decyzji, MCDA-GIS, analizy przestrzenne

JEL Classification: R14, R30, R32, R33, R52, R58, R15

CYTOWANIE (APA): Telega, A., Zięba, M. (2016). Koncepcja modelu wyboru lokalizacji zrównoważonej nieruchomości biurowej. Świat Nieruchomości, (1(95)), 39-44.

DOI: 10.14659/worej.2016.95.06

CZYTAJ CAŁOŚĆ...

Eryk Głodziński - Uwarunkowania otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstw budowlanych a działania adaptacyjne podejmowane przez generalnych wykonawców

Celem artykułu jest zbadanie wybranych uwarunkowań otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie przedsiębiorstw budowlanych funkcjonujących w Polsce oraz przedstawienie przykładów działań adaptacyjnych podjętych w latach 2007-2014przez przedsiębiorstwa budowlane – generalnych wykonawców. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w Polsce występuje silna dodatnia korelacja między wzrostem gospodarczym a sprzedażą produkcji budowlano-montażowej. Działania adaptacyjne podejmowane przez badanych generalnych wykonawców często wynikały ze zmian makroekonomicznych w gospodarce. Koncentrowały się one głownie na przeobrażeniach instytucjonalnych oraz instrumentalnych.
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo budowlane, generalny wykonawca, adaptacja

JEL Classification: L7, L2, E3

CYTOWANIE (APA): Głodziński, E. (2016). Uwarunkowania otoczenia zewnętrznego przedsiębiorstw budowlanych a działania adaptacyjne podejmowane przez generalnych wykonawców. Świat Nieruchomości, (1(95)), 45-52.

DOI: 10.14659/worej.2016.95.07

CZYTAJ CAŁOŚĆ..

Anna Jancz - Suburbanizacja a sytuacja mieszkaniowa w aglomeracji poznańskiej

Celem artykułu jest rozpoznanie zróżnicowania przestrzennego skutków i perspektyw suburbanizacji w gminach aglomeracji poznańskiej. Dotychczasowe efekty zjawiska suburbanizacji oraz jego możliwy dalszy rozwój ograniczono do sfery budownictwa mieszkaniowego. Wykorzystana metoda badawcza to typologia przestrzenna oraz opis i analiza sytuacji mieszkaniowej w aglomeracji poznańskiej. W artykule, tytułem wprowadzenia przedstawiono definicję suburbanizacji, jego ewolucję oraz podstawowe dane ekonomiczne opisujące aglomerację poznańską.
Słowa kluczowe: suburbanizacja, typologia przestrzenna, sytuacja mieszkaniowa

JEL Classification: C10, R58

CYTOWANIE (APA): Jancz, A. (2016). Suburbanizacja a sytuacja mieszkaniowa w aglomeracji poznańskiej. Świat Nieruchomości, (1(95)), 53-60.

DOI: 10.14659/worej.2016.95.08

CZYTAJ CAŁOŚĆ..

Maurycy Michalski - Polityka mieszkaniowa na szczeblu lokalnym – doświadczenia angielskie

Kapitałochłonność inwestycji z zakresu budownictwa komunalnego powoduje, że większości jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polsce nie stać, aby dostarczać mieszkania komunalne w tempie umożliwiającym ograniczenie liczby gospodarstw domowych oczekujących na przydział mieszkania. Wzmocnienie oraz rozwój sektora mieszkalnictwa komunalnego lub o umiarkowanym czynszu jest jednym z kluczowych wyzwań, z którym polityka mieszkaniowa na szczeblu lokalnym w Polsce powinna się zmierzyć. Zdaniem autora ciekawym rozwiązaniem, jest włączenie partnerstwa publiczno-prywatnego do zestawu narzędzi realizacji polityki mieszkaniowej. Rozwiązanie tego typu stosowane jest od dłuższego czasu w Anglii, gdzie ciężar dostarczania mieszkań gospodarstwom domowym o niskich dochodach, przeniesiony został z JST na prywatne podmioty działające na zasadzie non-profit.
Słowa kluczowe: budownictwo komunalne, towarzystwa mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, wydatki publiczne, popyt na mieszkania, polityka mieszkaniowa

JEL Classification: H72, H75, R21, R28, R31, R38

CYTOWANIE (APA): Michalski, M. (2016). Polityka mieszkaniowa na szczeblu lokalnym – doświadczenia angielskie. Świat Nieruchomości, (1(95)), 61-67.

DOI: 10.14659/worej.2016.95.09

CZYTAJ CAŁOŚĆ..